Všeobecné zmluvné podmienky služieb a súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 • Prevádzkovateľom internetových služieb (ďalej len "Služby") je fyzická osoba Erik Czukár, IČO: 51953692, so sídlom Kameničná 591, 94601, Slovakia, Tel.číslo: +421951367581
 • Zákazníkom sa stáva fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá s prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu. K uzavretiu zmluvy dôjde vyplnením objednávky na stránkach "www.webnator.sk" na niektorú z ponúkaných služieb prevádzkovateľa a súčasne riadnym zaplatením sumy podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa, popr. zriadením služby ak ide o službu bezplatnú. Objednaním služby zákazník prejavuje súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami (VOP). Pri objednaní obdrží zákazník od prevádzkovateľa prihlasovacie údaje do administračného centra a ďalšie potrebné údaje.
 • Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať zmluvu s prevádzkovateľom a objednávať služby ponúkané prevádzkovateľom menom tretích strán, ak mu k tomu tretia strana nedala vopred písomný súhlas. Tento písomný súhlas môže byť kedykoľvek prevádzkovateľom vyžiadaný a zákazník je povinný ho bezodkladne predložiť, inak je prevádzkovateľ oprávnený objednanú službu zrušiť.
 • Objednaním služby Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie so Zmluvou, týmito VOP a všetkými ostatnými podmienkami súvisiacimi s objednanú službou, rovnako ako s obsahom, špecifikácií a cenou ním objednané služby podľa ponuky prevádzkovateľa. Zákazník aj prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy, tieto VOP a ďalšie podmienky v prípade, že sú súčasťou zákazníkom objednané služby.
 • Zákazník uzavretím Zmluvy tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s funkciami danej služby a z toho dôvodu nie je v rámci poskytnutej služby oprávnený požadovať vrátenie už uhradenej platby za niektorú z ponúkaných služieb s odôvodnením, že mu vykonanie služby nevyhovuje.
 • Zákazník v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním v rozpore s týmito VOP a / alebo právnym poriadkom Slovenska prevádzkovateľovi, iným používateľom služieb alebo iným tretím osobám. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.
 • V prípade, že zákazník porušuje tieto VOP, je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť jeho služby. Pri zvlášť závažnom porušení alebo opakovanom porušovaní týchto VOP je prevádzkovateľ oprávnený službu zrušiť.
 • Pozastavením služby sa rozumie znefunkčnenie danej služby a / alebo zamedzenie prístupu k danej službe. Zákazník súčasne nemá prístup ani k žiadnym dátam (súborom, databázam), ktorá ku službe patrí, a možno ich získať len predĺžením platnosti služby alebo uhradením poplatku za obnovu dát zo zálohy
 • Zrušením služby sa rozumie jej pozastavenie, ukončenie a zmazanie dát tejto služby.

Garancia dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 • Prevádzkovateľ zabezpečí bezproblémovú prevádzku služieb s výnimkou doby potrebnej pre údržbu technických a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých sú služby prevádzkované.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky systémov za účelom ich údržby a aktualizácií.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať neplánované odstávky, ak to situácia vyžaduje a je nutné ich neodkladne vykonať na zabezpečenie ďalšieho chodu služieb a serverov.
 • Poruchou sa rozumie chyba v technických alebo softvérových prostriedkoch prevádzkovateľa, ktorá spôsobuje úplnú nefunkčnosť či nedostupnosť služieb, následkom čoho je zákazník nemôže v plnej miere využívať. Za poruchu sa nepovažuje plánovaná odstávka.
 • Prevádzkovateľ neručí za nefunkčnosť alebo nedostupnosť služby, ktorá je zapríčinená treťou stranou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nedostupnosť systému, ktorá bola spôsobená technickým či iným problémom na strane subdodávateľov, poruchou či odstávkou v sieti internet medzi užívateľom a servermi prevádzkovateľa či vyššou mocou. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služby v prípade nefunkčnosti pripojenia užívateľa k internetu.
 • O poruchách, odstávkach a dôležitých zmenách je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka na svojich WWW stránkach v rámci možností s dostatočným predstihom.
 • Zákazník nemá nárok na náhradu škody či ďalších nákladov, vzniknutých v súvislosti s nedostupnosťou služby.
 • V prípade nefunkčnosti alebo poruchy služby je Zákazník povinný závadu písomne ​​(e-mailom, kontaktným formulárom) reklamovať a to najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti služby. Na prípadnú kompenzáciu z dôvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v prípade, že z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za všetky poskytované služby Prevádzkovateľom, služba je vypovedaná, alebo je služba nefunkčná kvôli predchádzajúcemu rokovania Zákazníka, alebo Zákazník písomne ​​preukázateľným spôsobom (e -mail, kontaktným formulárom) nevykoná reklamáciu nefunkčnosti služby najneskôr do 24 hodín od začiatku nefunkčnosti služby.
 • Prevádzkovateľ neručí vzhľadom k povahe e-mailovej komunikácie za korektné doručovanie e-mailových správ zo svojich serverov či na svoje servery a z / do svojej siete a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedoručenú či stratenú e-mailovou správou.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu či poškodenie dát v dôsledku hardwarovej poruchy servera alebo diskového poľa (najmä porucha pevného disku).

Zákaznícka podpora a komunikácia so zákazníkom

 • Rozsah a podmienky poskytovania zákazníckej podpory sú špecifikované v podmienkach jednotlivých služieb.
 • V rámci zákazníckej podpory poskytuje prevádzkovateľ zákazníkovi základné informácie, návody a rady. Pokiaľ zákazník žiada po prevádzkovateľovi riešenie problému, ktorý vyžaduje zásah technika prevádzkovateľa a ktorý bol spôsobený chybou na strane zákazníka či následkom nesprávneho užívania služby, môže prevádzkovateľ po zákazníkovi požadovať úhradu zásahu technika podľa aktuálneho cenníka.

Vyúčtovanie a platby

 • Aktuálny cenník je k dispozícii na stránkach prevádzkovateľa "www.webnator.sk". Zmeny v cenníku Prevádzkovateľ včas oznamuje na rovnakých stránkach.
 • Faktúry a zálohové faktúry sú Zákazníkovi zasielané prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v zákazníckom účte Zákazníka. Účtovné doklady nie sú poskytované v papierovej podobe.
 • Ak Zákazník neuhradí akúkoľvek výzvu k platbe do konca predplateného obdobia danej služby, je Prevádzkovateľ oprávnený službu pozastaviť.
 • Ak Zákazník neuhradí akúkoľvek faktúru do doby jej splatnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený službu pozastaviť. Službu, ktorú Prevádzkovateľ alebo Zákazník vypovedal, môže Prevádzkovateľ úplne zrušiť hneď po skončení predplateného obdobia či hneď po termíne dohodnutej výpovede.
 • Neuhradenia faktúry či zálohovej faktúry nemá vplyv na predplatné obdobie. Zákazník je povinný uhradiť prevádzku služby aj za dobu, keď bola Prevádzkovateľom pozastavená.
 • Faktúry a zálohovej faktúry sa považujú za uhradené pri splnení všetkých týchto podmienok :
  a)platba je zaslaná na správny účet Prevádzkovateľa
  b) je poukázaná presná čiastka podľa výzvy k platbe v správnej mene
  c) pri platbe je uvedený správny variabilný symbol
  d) platba je pripísaná na účet Prevádzkovateľa
  e) platba je spracovaná platobným systémom Prevádzkovateľa
 • Zákazník nemá nárok na výber prebytkového kreditu zo svojho účtu

Práva a povinnosti poskytovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práv k ochranným známkam, práv k obchodnej firme a iných práv chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorého sa dopustí Zákazník užívaním služieb.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá bola alebo by mohla byť Zákazníkovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť parametre služieb a ich variantov. Je však povinný tieto zmeny vopred oznámiť Zákazníkovi formou informácie na WWW stránkach Prevádzkovateľa alebo písomne ​​na email Zákazníka.
 • Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasahovať do dát vytvorených či umiestnených Zákazníkom, nie je medzi nimi dohodnuté inak. Tento zákaz neplatí v prípade podozrenia týkajúceho sa porušenia týchto zmluvných podmienok, zneužitia poskytovanej služby alebo porušenie zákonov Slovenska.
 • V prípade, že Zákazník porušuje tieto Zmluvné podmienky alebo dojednania s Prevádzkovateľom, je Prevádzkovateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť a poskytovanú službu zrušiť. V takom prípade budú dáta Zákazníka vymazaná a uložená na náhradnom nosiči. V prípade, že zákazník bude chcieť tieto dáta získať späť, Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať úhradu za túto službu podľa svojho cenníka.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinný používať služby podľa návodov a inštrukcií dodaných Prevádzkovateľom.
 • Zákazník sa zaväzuje vykonať na svojej strane Všetky potrebné opatrenia na riešenie zneužitia služieb. Zákazník je zodpovedný za následky takéhoto zneužitia, ak k nemu dôjde.
 • Vstup do zákazníckeho účtu. Za akékoľvek škody, ktoré vzniknú zneužitím systému cudzou osobou, ktorá k prístupu použije správne prihlasovacie meno a heslo, je zodpovedný Zákazník.
 • Zákazník súhlasí s tým, že mu bude Prevádzkovateľ zasielať e-mailom informácie o novinkách v ponuke služieb Prevádzkovateľa.
 • Zákazníkovi je zakázané pokúšať sa o narušenie chodu služieb a technických či softvérových prostriedkov, zámerne je preťažovať, pokúšať sa využívať služby alebo systémov v rozpore s jeho účelom.
 • Zákazníkovi je zakázané využívať služby na účely, ktoré sú v rozpore so zákonmi SK či v rozpore s dobrými mravmi, rozosielanie nevyžiadanej pošty atď.
 • Zákazník je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenska a konať v súlade s dobrými mravmi a všeobecne uznávanými morálnymi a etickými normami. Zákazník najmä nesmie porušovať zákonom chránené práva prevádzkovateľa a tretích osôb.
 • Zákazník ručí Prevádzkovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii, vo všetkých objednávkových formulároch a iných dokumentoch. Zároveň je Zákazník povinný všetky zmeny ihneď aktualizovať alebo nahlásiť ich zmenu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku uvedenia neplatných či neaktuálnych údajov.
 • Pri zakúpení servera pre hru Minecraft na verziu 1.7.10 alebo novší, zákazník súhlasí s dohodou o prevádzkovaní minecraftových serverov ("EULA") vydanú štúdiom Mojang.

Ochrana informácií a ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ i Zákazník sa zaväzujú k mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa vzájomne dozvedeli v súvislosti so zriadením a prevádzkou služieb.
 • Ochrana informácií sa nevzťahuje na prípad, keď má Poskytovateľ informačnú povinnosť stanovenú zákonom resp. kedy si informácie vyžiadajú štátne orgány oprávnené na to zákonom, alebo ide o informácie, ktoré sú verejne dostupné.
 • Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zabrániť ich zmene, strate alebo zničeniu, neoprávnenému prenosu či ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu.

REKLAMÁCIE

 • V prípade, že sa Zákazník domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam, a preto vykazujú vady, je oprávnený príslušné práva zo zodpovednosti za tieto vady písomne ​​uplatniť u Poskytovateľa, a to požiadavkou cez ticketový systém na adrese: www. webnator.sk alebo na adresu sídla spoločnosti, bez zbytočného odkladu po ich zistení.
 • Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný svoju reklamáciu riadne zdôvodniť a dostatočne preukázať jej oprávnenosť. Súčasne je povinný Poskytovateľovi predložiť doklad o poskytnutej službe - rovnopis objednávky, faktúru a pod.
 • Reklamáciu Poskytovateľ vybaví v príslušnej zákonom stanovenej lehote.
 • V ostatných prípadoch sa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady a vybavenie uplatnenej reklamácie riadia najmä občianskym zákonníkom a právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Odstúpenie od zmluvy

 • Zmluva je uzatvorená na minimálnu dobu 1-mesiac
 • Zmluva môže byť uzavretá alebo zmena na žiadosť zákazníka a na základe dohody s poskytovateľom. A však pri možnosti predčasného zrušenia zmluvy musia byť všetky poplatky voči poskytnuté služby uhradené. V prípade že sa tak stane, zákazník je povinný nám túto skutočnosť oznámiť v kontaktnom formulári.

Záverečné ustanovenia

Každá dohoda medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia platným a účinným slovenským právnym poriadkom. Prevádzkovateľ môže ktorúkoľvek časť Zmluvy alebo zmluvných podmienok zmeniť kedykoľvek, a to s platnosťou a účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zverejnení zmien. Zachovaním prevádzky svojich služieb aj po zmene Zmluvy, Podmienok, zmluvných podmienok či ďalších súvisiacich dokumentov, dáva Zákazník najavo svoj jednoznačný súhlas s novým znením týchto dokumentov a ich plnú akceptáciu pri prevádzke svojich služieb.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2021