Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov zo strany Správcu a jeho zmluvných spracovateľov osobných údajov. Súhlas je udelený v nižšie uvedenom rozsahu, nižšie uvedených údajov a počas nižšie uvedeného obdobia, začínajúce ukončenia poslednej aktívnej služby objednané u správcu.

1. Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho nasledujúcich osobných údajov zo strany Poskytovateľa a ďalších jeho zmluvných spracovateľov za nižšie uvedených účelov, v nižšie uvedenom rozsahu a počas nižšie uvedeného obdobia.

1.1 Záznamy o spotrebiteľských aktivitách Užívateľa - Po dobu dvoch rokov.

 1. Identifikačné a adresné údaje užívateľa: Meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Platobné informácie užívateľa: bankový účet, PayPal účet, telefónne číslo, prípadne ďalšie informácie prenášané platobnými bránami poskytovateľovi.
 3. Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálnych sieťach, cookies, elektronické kontakty, atď.
 4. Analýza využívania služieb prevádzkovateľa zákazníkom strojovou aj osobnou formou.
 5. Analýza a vyhodnocovanie platobnej histórie zákazníka.
 6. História využívaných služieb
 7. História kontaktovania zákazníckej podpory a obsah týchto správ
 8. Údaje o správaní užívateľa v systéme správcu

2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom webovej administrácie poskytovateľa v správe používateľského účtu.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj spracovatelia uvedení na webových stránkach správcu

4. Zákazník má v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov právo na:

 1. Zákazník má právo žiadať informácie o kategóriách spracovaní osobných údajov, ich účelu, povahe a dobe spracovania.
 2. Zákazník má právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.
 3. Zákazník má právo požiadať, aby jeho údaje boli opravené, doplnené, vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené, a to na základe podmienok stanovených v príslušných predpisoch.
 4. Zákazník má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a vzniesť sťažnosť u dozorných úradov.
 5. Zákazník má právo byť informovaný v prípadoch, keď dôjde k porušeniu zabezpečenia jeho osobných údajov. A to v prípade, že je pravdepodobné, že daný prípad bude mať za následok vysoké riziko narušenia jeho práv a slobôd.

5. Všetky práva môže Zákazník uplatniť cez ticket systém vo webovej administrácii, či formou e-mailovej komunikácie.

6. Vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov potvrdzujete, že ste sa s danými podmienkami zoznámili, rozumiete im a bez výhrad s nimi súhlasíte.

Ďalšie informácie o spracovaní:

Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané automaticky (strojovo) aj osobne. V prípade potreby môžu byť údaje sprístupnené aj pracovníkom správcu a spracovateľa.

Užívateľ prehlasuje, že si súhlas prečítal, porozumel mu a súhlasí s ním. V prípade, že sa jedná o neplnoletú osobu, súhlasom potvrdzuje, že bol u tohto súhlasu prítomný jeho zákonný zástupca, ktorý s ním vyslovuje takisto súhlas.